การกำกับดูแลกิจการ
วันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ 
จรรยาบรรณบริษัท มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท เป็นวันบรรษัทภิบาล
(CG & CSR Day)

โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน “CG&CSR Day 2016 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย ปี 2559 และบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ “ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559” โดย รศ. มานพ พงศทัต วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้มีการบรรยาย“Green Concept” โดย ดร. วิเลิศ ภูริวัชร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบรรยาย “White Ocean” โดยคุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ตามด้วยกิจกรรมการสื่อสารองค์กรกับน้องรู้ใจ ปี 2559