การกำกับดูแลกิจการ
วันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ 
จรรยาบรรณบริษัท มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท เป็นวันบรรษัทภิบาล
(CG & CSR Day)

โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจำปี 2558 โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ปี 2558 และบรรยายเรื่อง “CG & CSR” โดยคุณยุทธ วรฉัตรธาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในวันงานบริษัท ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. ประจำปีการศึกษา 2558” ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 8 ทุน ตามด้วยกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรม พุทธวจนบรรยาย เรื่อง พุทธวจนกับการทำงานและการใช้ชีวิตให้เป็นสุข โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง