นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

21 December 2020 พลังงานธรรมชาติ...พลังงานแห่งอนาคต

เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด แหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงหรือถ่านหิน นับวันยิ่งลดลงและมีวันหมดไป การใช้พลังงานพลังงานจากน้ำมันหรือถ่านหินจำนวนมากยังปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างปัญหาภาวะโลกร้อน ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นพัฒนาด้านพลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานทดแทน โดยนำสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัดมาใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ  โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ เป็นต้น

 

เทคโนโลยีรักษ์โลก...ต่อยอดสู่การอยู่อาศัย

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหลายอย่างเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดมาสู่การปรับใช้ในครัวเรือนได้จริง อาทิ

 

การผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน

ปัจจุบันมีนวัตกรรมบ่อหมักแก๊สชีวภาพสำหรับผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน มีทั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบถุง และเครื่องหมักแก๊สชีวภาพ โดยสามารถนำของเสียในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ มาแปรเปลี่ยนเป็นแก๊สชีวภาพใช้หุงต้มอาหารหรือเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนได้ ใช้แทนแก๊สหุงต้มที่ต้องซื้อราคาแพง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก นวัตกรรมนี้มีประชาชนสนใจนำไปใช้ในบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง

นวัตกรรมเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูงใช้งานในครัวเรือน เป็นเตาที่คิดค้นเพื่อใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือน ใช้กิ่งไม้ ใบไม้ซึ่งหาได้ง่ายมาเป็นเชื้อเพลิง ลดขั้นตอนการตัดไม้มาเผาถ่าน และใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มที่ต้องซื้อหา เตาให้ความร้อนสม่ำเสมอและยาวนานกว่าเตาหุงต้มชนิดอื่น ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานแก๊สหุงต้ม และไม่ปล่อยมลพิษไร้ควันรบกวนขณะใช้งานอีกด้วย

 

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

นวัตกรรมบ้านสีเขียวประหยัดพลังงานกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก บ้านจำนวนมากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และเป็นการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม