นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
Brand
Location
แสดงข่าวล่าสุด

27 January 2021 จุดเสี่ยงเลี่ยงสัมผัส ลดโอกาสรับเชื้อโรค

เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงต่อสุขอนามัย ควรเลี่ยงการสัมผัส จุดที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานหรือสัมผัสจุดดังกล่าวให้รีบล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที