Brand
Location

เสนอผู้รับเหมา

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง

Vendor *

ประเภท Vendor *

ชื่อ Vendor *

( ตัวอย่าง คุณสิทธิพันธ์ จงจิตต์ , บริษัท..... จำกัด(มหาชน), ห้างหุ้นส่วน.... )

ประเภท Vat *

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประชาชน *

รหัสสาขาภาษีอากร *

ชื่อสาขาภาษีอากร

สำนักงานใหญ่ / สำนักงานย่อย

ที่อยู่ *

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล / แขวง *

ถนน

รหัสไปรษณีย์ *

อีเมลล์

โทรศัพท์

ต่อ

โทรศัพท์มือถือ *

ระยะเวลาในการทำธุรกิจ

จำนวนปีที่จัดทำ

ทุนจดทะเบียน

เช่น 5,000,000 บาท

ประเภทงานที่รับทำ

ข้อมูลผู้ติดต่อ*

เอกสารแนบ

หนังสือรับรองของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

ใบทะเบียนพาณิชย์

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20/ภ.พ. 01

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

ผลงานปัจจุบันย้อนหลัง 1 ปี

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 8MB.

กรณีนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. ใบทะเบียนพาณิชย์
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ / หุ้นส่วนจำกัด / ผู้มีอำนาจดำเนินการ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ / หุ้นส่วนจำกัด / ผู้มีอำนาจดำเนินการ
 7. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)(ถ้ามี)
 4. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง